Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
Dnia 11 kwietnia 2022 r. Burmistrz Nowogardu Robert Czapla podpisała umowę z Wojewodą Zachodniopomorskim dotyczącą realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022. W związku z powyższym Gmina otrzymała dofinansowanie z Funduszu Solidarnościowego w kwocie 149 022,00 zł.
Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, którego adresatami są dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym albo traktowanym na równi ze znacznym i umiarkowanym.
Głównym celem programu jest poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnościami, w szczególności poprzez umożliwienie im jak największej niezależności, zapewnienie wsparcia, pomocy adekwatnej do potrzeb oraz umożliwienie zaangażowania osób z niepełnosprawnościami w wydarzenia społeczne, kulturalne, rozrywkowe lub sportowe.

Gmina kwalifikuje do przyznania usługi asystencji osobistej na podstawie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub innego orzeczenia równoważnego dołączonego do karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.
Limit godzin przysługujących na jednego uczestnika Programu

  1. 840 godzin dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną
  2. 720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
  3. 360 godzin rocznie dla:
    - osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
    - dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.
Przyznając usługi asystencji osobistej Ośrodek bierze pod uwagę osobistą sytuację osoby niepełnosprawnej, z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności uczestnika Programu.
Dzięki dofinansowaniu ze środków Funduszu Solidarnościowego w roku 2022 w ramach Programu wsparciem zostało objętych 6 osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz dzieci, mieszkających na terenie Gminy Nowogard.

OPS w Nowogardzie
Emilia Bas