ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE UPRAWNIAJĄCE DO KORZYSTANIA ZE WSPARCIA,  o których mowa w art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” tj. jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł.

wystawia lekarz, z którym:

  • Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,
  • lekarza, który jest zatrudniony lub wykonuje zawód w przychodni, z którą NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,
  • lekarza posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii

Link do strony, gdzie można sprawdzić czy dany lekarz ma specjalizację II stopnia i z jakiej dziedziny, wystarczy wpisać imię i nazwisko. http://rejestr.nil.org.pl/xml/nil/rejlek/hurtd

Dane adresowe placówek opieki zdrowotnej na terenie Powiatu Goleniowskiego:

1. Dębice, SP Szpital Rejonowy, Nowogard, Dębice 58, tel. 91 419 11 19
2. Goleniów, Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie Sp. z o.o., Nowogardzka 2, tel. 91 466 43 69, 91 466 43 20
3. Goleniów, NZOZ Polmed - Przychodnia spółka z o.o., Pocztowa 43, tel. 91 419 15 05, 91 407 20 54
4. Goleniów, Profi-Med. Sp. z o.o., M. Konopnickiej 10a, tel. 91 407 12 50
5. Kliniska Wielkie, Profi-Med.Sp. z o.o., Szczecińska 16, tel. 91 418 13 25
6. Łąka, NZOZ s.c. „Vita-S", Staropolska 38, tel. 91 418 82 23
7. Maszewo, ZOZ S.C. Kilińskiego 5, tel. 91 418 75 99
8. Maszewo, SP Szpital Rejonowy, Nowogard, Nowogardzka 28/3, tel. 781 44 21 22
9. Nowogard, NZOZ „Praxis 2", 3-go Maja 26 B, tel. 91 392 51 20
10. Nowogard, NZOZ „LEKS" S.C., Kościuszki 36, tel. 91 392 25 25
11. Nowogard, NZOZ „Pro Med" S.C., Kościuszki 36, tel. 91 392 67 40
12. Nowogard,Baby - Med" S. C. Urszula Czura, Helena Rokicka, Marzanna Śliwka, Kościuszki 36, tel. 91 392 60 13
13. Nowogard, SP Szpital Rejonowy, Nowogard, Wojska Polskiego 7, tel. 91 392 13 56 w.169; tel. 91 39 21 800
14. Nowogard, Specjalistyczny ZOZ ,,PRAXIS" Dworcowa 2, tel. 604 422 221
15. Osina, NZOZ „Proximus", Osina 53, tel. 91 391 0 3 10
16. Przybiernów, Samodzielny NZOZ w Przybiernowie, Cisowa 3, tel. 91 418 65 99
17. Stepnica, NZOZ s.c. „Vita-S", Tęczowa 3, tel. 91 418 89 55
18. Stepnica, Samodzielny NZOZ Elżbieta Weryszko, Krzywoustego 5c, tel. 91 418 86 45

INFORMACJA DLA WSZYSTKICH RODZIN, KTÓRE CHCĘ WSPIERAĆ I POMAGAĆ TYM RODZINOM, KTÓRE Z RÓŻNYCH PRZYCZYN MAJĄ TRUDNOŚCI Z OBOWIĄZKIEM OPIEKI I WYCHOWANIA

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka (np. sąsiedzi, dziadkowie, krewni, znajomi), które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo. Zadaniem rodziny wspierającej jest aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych w rodzinach tego wymagających.

Formy pomocy mogą być bardzo różne, uzależnione od potrzeb oraz współpracy między zainteresowanymi.

Dotyczyć one mogą: wskazówek dotyczących sprawowania opieki i wychowania dzieci, i wypełniania podstawowych ról społecznych, organizacji czasu rodziny, pomocy w nauce, racjonalnego prowadzenia budżetu domowego oraz prowadzenia gospodarstwa domowego.

Rodzinę wspierającą ustanawia się po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej na podstawie przeprowadzonego przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego.

Z rodziną wspierającą zawierana jest umowa, która określa zasady wspierania, a także możliwość zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy.

Kto może zostać rodziną wspierającą należy:

1) zgłosić swoją kandydaturę na rodzinę wspierająca do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie.

2) wyrazić zgodę na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania;

3) uzyskać pozytywną opinię kierownika ośrodka pomocy społecznej;

4) odbyć bezpłatne szkolenie organizowane przez ośrodek pomocy społecznej;

5) podpisać umowę która określa zasady wspierania, a także możliwość zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy.

Kto nie może pełnić funkcji rodziny wspierającej ?

  • problemy opiekuńczo - wychowawcze z własnymi dziećmi,

  • ograniczenie lub odebranie członkowi rodziny władzy rodzicielskiej,

  • niewywiązywanie się z obowiązku alimentacyjnego,

  • brak stałego źródła utrzymania,

  • występowanie problemu uzależnień,

  • występowanie zaburzeń lub chorób psychicznych,

  • karalność za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.

Rodzina wspierająca nie otrzymuje wynagrodzenia z tytułu pełnienia tej funkcji, ale może otrzymywać zwrot niektórych kosztów związanych z udzielaniem wsparcia.

Z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu przysługuje jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł.

Jak ubiegać się o jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł?

Należy wypełnić wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.
Wniosek można pobrać z prawej części głównej strony w części "świadczenia/WZORY WNIOSKÓW" lub otrzymać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie, ul. 3 Maja 6.

Poprawnie wypełniony wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć elektronicznie lub:

- złożyć w OPS w NOWOGARDZIE, ul. 3 Maja 6
- przesłać pocztą tradycyjną.

Zasady przyznawania jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł

Podstawą do skorzystania z uprawnień jest zaświadczenie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.

Jednorazowe świadczenie przyznaje się na wniosek matki lub ojca dziecka, opiekuna prawnego albo opiekuna faktycznego dziecka będącego świadczeniobiorcą świadczeń opieki zdrowotnej lub osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji - w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 ze zm) spełnienie tego warunku wnioskodawca potwierdza podpisując wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia zawierający odpowiednie oświadczenie w części II wniosku.

Jednorazowe świadczenie przysługuje bez względu na dochód.

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Ww. ustawa, nie ogranicza prawa do jednorazowego świadczenia tylko do dzieci urodzonych po 31 grudnia 2016 r. Jednorazowe świadczenie przysługiwać będzie również na dzieci urodzone w 2016r., jeżeli wniosek zostanie złożony w terminie 12 miesięcy od dnia urodzenia dziecka. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Jednorazowe świadczenie przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną. Wymóg legitymowania się zaświadczeniem o pozostawaniu pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu, nie dotyczy opiekuna prawnego, opiekuna faktycznego i osoby, która przysposobiła dziecko.

Jednorazowe świadczenie, podobnie jak świadczenia rodzinne oraz świadczenie wychowawcze, podlega unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Oznacza to, że w przypadku gdy osoba uprawniona do jednorazowego świadczenia lub członek rodziny tej osoby przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (tj. w kraju UE, EOG lub Szwajcarii i nie jest to pobyt turystyczny, leczniczy ani związany z podjęciem nauki), wniosek wraz z dokumentami zostanie przekazany marszałkowi województwa w celu ustalenia, czy w danej sprawie zachodzi koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego.

Jednorazowe świadczenie nie przysługuje jeśli dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (oznacza to dom pomocy społecznej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie) albo w pieczy zastępczej. Jednorazowe świadczenie nie przysługuje również w przypadku urodzenia martwego dziecka.

Godziny przyjęć wniosków

poniedziałek - piątek: od 7:30 do 15:30

Do pobrania:

https://www.gov.pl/web/rodzina/ix-jednorazowe-swiadczenie-z-tytulu-urodzenia-sie-dziecka-u-ktorego-zdiagnozowano111

https://www.gov.pl/web/rodzina/program-za-zyciem