OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWOGARDZIE, DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Wymagane dokumenty

Jeżeli masz zasądzone alimenty na podstawie  tytułu wykonawczego zatwierdzonego przez sąd, a ich egzekucja okazała się bezskuteczna - dłużnik nie płaci zasądzonych alimentów, możesz ubiegać się o wypłacanie alimentów z funduszu alimentacyjnego. Fundusz alimentacyjny przysługuje:

 • do ukończenia 18 roku życia;

 • do ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 25  roku życia;

 • bezterminowo, jeżeli osoba uprawniona legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

i nie przekraczasz KRYTERIUM DOCHODOWEGO, które wynosi 725,00 zł netto na osobę w rodzinie (na okres zasiłkowy 2018/2019) oraz 800,00zł netto na osobę w rodzinie (na okres zasiłkowy 2019/2020).Świadczenie wypłacane jest miesięcznie w kwocie, która jest w wyroku, ale nie więcej niż 500 zł na osobę uprawnioną.Jeżeli tak jest, to wypełnij wniosek.Wniosek wraz z załącznikami możesz pobrać na tej stronie, w zakładce "świadczeni” - wzory wniosków. Wniosek wraz załącznikami możesz też otrzymać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogardzie :

 • odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem lub inny tytuł wykonawczy pochodzący lub zatwierdzony rzez sąd,

 • zaświadczenie od komornika o bezskuteczności egzekucji alimentów zawierające informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonego świadczenia alimentacyjnego albo oświadczenie o bezskuteczności egzekucji alimentów. 

Jeżeli dłużnik alimentacyjny przebywa za granicą:

 • informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

Dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:

 • oświadczenia wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym dla osób fizycznych, osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego (np. stypendia)

Jeżeli ktoś z członków Twojej rodziny prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtu

 • zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:
  a) formie opłacanego podatku,
  b) wysokości przychodu,
  c) stawce podatku,
  d) wysokości opłaconego podatku
  - w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do funduszu alimentacyjnego.

Jeżeli posiadasz gospodarstwo rolne- zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażanej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

Miejsce złożenia dokumentów

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWOGARDZIE, UL. 3 MAJA 6, pok. nr 1 (I piętro), czynny: poniedziałek -piątek, od 7:30 do 15:30

Wybierz odpowiednią dla Ciebie formę złożenia wniosku:

 • za pośrednictwem strony internetowej www.empatia.mrpips.gov.pl

 • za pośrednictwem Poczty Polskiej

 • osobiście - poprzez złożenie wniosku w siedzibie OPS

 • za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej

Opłaty

Wydana decyzja nie podlega opłatom.

Termin i sposób załatwienia

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do świadczenia kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia wniosku. W przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania administracyjnego, termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od 1 sierpnia lub od 1 lipca (drogą elektroniczną).Jeśli złożysz wniosek wraz z dokumentami na nowy okres świadczeniowy do 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik następuje do 31 października danego roku.Jeśli  złożysz wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 września do 30 września ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata świadczenia  przysługującego za  miesiąc październik  następuje do 30 listopada danego roku.Jeśli  złożysz wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 października do 31 października ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata świadczenia  przysługującego za  miesiąc październik następuje  do 31 grudnia tego roku.Jeśli  złożysz wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 listopada do 30 listopada ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata świadczenia  przysługującego za  miesiąc za listopad  następuje do 31 stycznia następnego roku. Jeśli  złożysz wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 grudnia do 31 stycznia następnego roku ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata świadczenia  przysługującego za  miesiąc za grudzień i styczeń  następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku. Możesz wybrać dogodną formę otrzymywania świadczenia:

 • przelewem na konto, które wskażesz we wniosku,

 • gotówką w kasie Ośrodka

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

 • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie sposobu i trybu postepowania, sposobu ustalania dochodu oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach w sprawach o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Tryb odwoławczy

Jeśli nie zgadzasz się z wydaną decyzją, możesz odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie. Masz na to 14 dni od otrzymania decyzji. Odwołanie składasz za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie

Inne informacje

Jeżeli oddałeś/aś gospodarstwo rolne w dzierżawę
- umowę dzierżawy w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej;
- umowę o wniesieniu wkładów gruntowych - w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną.Jeżeli jesteś zobowiązany do płacenia alimentów

 • odpis orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,

 • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów.

Jeżeli twoja sytuacja dochodowa uległa zmianie (od roku 2017 -dotyczy okresu zasiłkowego 2018/2019, od roku 2018-dotyczy okresu zasiłkowego 2019/2020), dołącz dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu,Orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej.Zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej.Oświadczenie dotyczące formy wypłacania świadczenia.Uwaga!Wniosek na okres trwający od 1.10.2018 r. do 30.09.2019 r. zostanie rozpatrzony na podstawie dochodu za rok 2017, z uwzględnieniem utraty i uzyskania dochodu, które nastąpiły w roku 2017 lub po tym roku.
Wniosek na okres trwający od 1.10.2019 r. do 30.09.2020 r. zostanie rozpatrzony na podstawie dochodu za rok 2018, z uwzględnieniem utraty i uzyskania dochodu, które nastąpiły w roku 2018 lub po tym roku.Jeżeli jesteś cudzoziemcem

 • kartę pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz.U. 2017, poz. 2206 z późn. zm.)
  1. posiada zezwolenie  na pobyt rezydenta długoterminowego UE udzielone przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej oraz:
  a) zamierza wykonywać pracę lub prowadzić działalność gospodarczą  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie  przepisów obowiązujących w tym zakresie na tym terytorium
  b) zamierza podjąć lub kontynuować na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej studia lub szkolenie zawodowe, lub
  c) wykaże, że zachodzą inne okoliczności uzasadniające jego zamieszkiwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej;Inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie będą przysługiwały, gdy:

 • osoba uprawniona ukończyła 18. rok życia i nie uczy się w szkole lub szkole wyższej;

 • osoba uprawniona ukończyła 25. rok życia i nie legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

 • dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe;

 • egzekucja alimentów okazała się skuteczna;

 • osoba uprawniona zawarła związek małżeński;

 • osoba uprawniona została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej.

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogardzie.

 2. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego dot. ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynikającego z ustaw: ustawa z dnia 7 września 2007 o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

 3. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.

 4. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
  1) dostępu do swoich danych osobowych;
  2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe;
  3) żądania usunięcia danych, gdy:
  a) dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane;
  b) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
  4) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
  a) osoby te kwestionują prawidłowość danych;
  b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych;
  c) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 5. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

 7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu