75plus2W dniu 21 kwietnia 2021 r. została  podpisana umowa z Wojewodą Zachodniopomorskim
w sprawie dofinansowania z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z Programu „Opieka 75+” edycja 2021.

W związku z powyższym Gmina zgłosiła zapotrzebowanie na środki budżetowe w ramach programu i otrzymała dofinansowanie na rok 2021 r. w kwocie 51.816,00 zł na realizację usług opiekuńczych.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej program jest przeznaczony na dofinansowanie usług opiekuńczych dla osób, którym przedmiotowe usługi były świadczone w ramach programu i będą kontynuowane w roku 2021, ale także dla osób którym
w roku 2020 te usługi nie były świadczone (osoby nowe).

Strategicznym celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób w wieku 75 lat i więcej.

DZIAŁ USŁUG OPIEKUŃCZYCH
W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWOGARDZIE

Dział usług opiekuńczych zajmuje się świadczeniem pomocy osobie samotnej, która            z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona.

Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób,               a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze obejmują:

 • pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych,
 • opiekę higieniczną,
 • zaleconą przez lekarza pielęgnację,
 • zapewnienie kontaktów z otoczeniem (w miarę możliwości).

Zatrudnione w tutejszym Ośrodku opiekunki domowe świadczą usługi opiekuńcze osobom chorym w miejscu ich zamieszkania (w godzinach i dniach pracy Ośrodka) na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Kierownika OPS w oparciu o przeprowadzony wywiad środowiskowy przez pracownika socjalnego.

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek
 2. dowód osobisty
 3. zaświadczenie lekarskie
 4. zaświadczenie, decyzje o dochodach
 5. inne dokumenty wskazane przez pracownika socjalnego

Ośrodek przyznając usługi ustala zakres, okres, wymiar godzinowy i miejsce świadczenia usług uwzględniając sytuację zdrowotną, rodzinną i warunki mieszkaniowe chorego.

Korzystanie z usług nie jest bezpłatne dla wszystkich, a wysokość odpłatności zależy od dochodu osoby lub rodziny oraz wykorzystania własnych możliwości, uprawnień i zasobów.

Odpłatność za usługi opiekuńcze regulują: Uchwała Rady Miejskiej w Nowogardzie Nr LVI/382/2018 z dnia 28 marca 2018r. (Dz.U. z 2018r. poz. 3182) i zmieniona Uchwała Rady Miejskiej w Nowogardzie Nr LXI/405/2018 z dnia 30 maja 2018r. (Dz.U. z 2018r. poz. 3181). Koszt jednej godziny usług opiekuńczych wynosi 17,00zł (100% odpłatności), natomiast koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi 40,00zł.

Sprawami dotyczącymi pomocy w formie usług opiekuńczych w Ośrodku zajmuje się Pani Bogusława Ziółkowska – Kierownik Działu Usług Opiekuńczych, pok. nr 13, tel. (91) 39-20-200 lub (91) 39-26-289

Domy Pomocy Społecznej

Zasady kierowania i ustalenia odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej

Sprawy związane z kierowaniem do domu pomocy społecznej określają obecnie przepisy ustawy   z dnia 12 marca 2014r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017r. poz. 1769 z późn. zm.) - Dział II, Rozdział 2.

Zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy o  pomocy społecznej: Osobie wymagającej całodobowej opieki      z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować         w codziennym życiu,  której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

Osobę, o której mowa w ust. 1, cyt. ustawy kieruje się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej (…), natomiast osoba wymagająca wzmożonej opieki medycznej kierowana jest na podst. art. 33a ustawy z dn. 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. 2016r. poz. 1793 z późn. zm.)  do zakładu opiekuńczo-leczniczego lub pielęgnacyjno-opiekuńczego. 

Typy domów

Domy pomocy społecznej, dzielą się na domy dla:

 1. osób w podeszłym wieku;
 2. osób przewlekle somatycznie chorych;
 3. osób przewlekle psychicznie chorych;
 4. dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie;
 5. dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie;
 6. osób niepełnosprawnych fizycznie;
 7. osób uzależnionych od alkoholu;

Zgodnie z art. 60 ust. 1 oraz art. 61 ust 1, ust.2 cyt. ustawy o pomocy społecznej „pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania”              i zobowiązaniowi do wnoszenia opłaty są w kolejności:

 1. mieszkaniec domu, a w przypadku osoby małoletniej przedstawiciel ustawowy (nie więcej niż 70% swojego dochodu lub dochodów dziecka),
 2. małżonek, zstępni (dorosłe dzieci, wnuki) przed wstępnymi (rodzice, dziadkowie) - zgodnie z umową zawartą w trybie 103 ust.2,
 3. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości różnicy między średnim kosztem kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt 1 i 2.

Skierowanie do domu pomocy społecznej jest ostatecznością i winno następować po wyczerpaniu wszystkich dostępnych form pomocy przewidzianych w ustawie o pomocy społecznej oraz ustaleniu i potwierdzeniu braku możliwości zapewnienia osobie pomocy ze strony rodziny.