Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogardzie realizuje zadania wynikające z następujących ustaw:

 1. Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.(Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.)
 2. Ustawa o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003r. (Dz. U. 2020 r. poz. 111 ze zm.),
 3. Ustawa o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej z dnia 22 kwietnia 2005r. (Dz. U. 2021 r. poz. 877 ze zm.)
 4. Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1858).

Podstawowymi zadaniami Ośrodka są:

 1. ochrona poziomu życia osób i rodzin oraz umożliwienie przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia,
 2. umożliwienie bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka a otrzymane świadczenie z pomocy społecznej powinno służyć również umacnianiu rodziny,
 3. tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym rozbudowę niezbędnej infrastruktury socjalnej,
 4. analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
 5. pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,
 6. objęcie osób i rodzin pomocą z zakresu świadczeń rodzinnych i prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz postępowania w sprawie zaliczki alimentacyjnej.

Ośrodek współpracuje na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim i innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

Godziny urzędowania:

 • Ośrodek czynny jest codziennie od godz. 7:30 do 15:30,
 • Pracownicy socjalni przyjmują codziennie od godziny 7:30 do 12:00