Terminy wydawania żywności

Opieka Wytchnieniowa
Dnia 11 kwietnia 2022 r. Burmistrz Gminy Nowogard – Robert Czapla podpisał umowę z Wojewodą Zachodniopomorskim dotyczącą realizacji programu „Opieka Wytchnieniowa” - edycja 2022. W związku z powyższym Gmina otrzymała dofinansowanie z Funduszu Solidarnościowego w kwocie 39.168 zł.

Adresatami programu są dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, których członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę, wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki. Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
Dnia 11 kwietnia 2022 r. Burmistrz Nowogardu Robert Czapla podpisała umowę z Wojewodą Zachodniopomorskim dotyczącą realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022. W związku z powyższym Gmina otrzymała dofinansowanie z Funduszu Solidarnościowego w kwocie 149 022,00 zł.
Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, którego adresatami są dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym albo traktowanym na równi ze znacznym i umiarkowanym.
Głównym celem programu jest poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnościami, w szczególności poprzez umożliwienie im jak największej niezależności, zapewnienie wsparcia, pomocy adekwatnej do potrzeb oraz umożliwienie zaangażowania osób z niepełnosprawnościami w wydarzenia społeczne, kulturalne, rozrywkowe lub sportowe.