Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogardzie z siedzibą przy ul. 3 Maja 6, reprezentowany przez dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej. Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: 91 39 26 248; adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , za pomocą telefonu: 91 39 26 251 lub pod adresem wskazanym w pkt. 1
 3. Pana/i dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogardzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;
  2. wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogardzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia,
  3. realizacji zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia),
  4. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie `udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pana/i dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
  1. podmioty upoważnione do odbioru Pana/i danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
  2. podmioty, które przetwarzają Pana/i dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 5. Pana/i dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Panu/i:
  1. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
  2. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
  3. prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
  5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.
 7. W przypadku, w którym przetwarzanie Pana/i danych odbywa się na podstawie zgody (tj.art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Panu/i prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Ma Pana/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pan/i uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 9. Podanie przez Pana/ią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogardzie, przy czym podanie danych jest:
  1. obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  2. dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pana/i zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub niezawarcie umowy.
 10. Pana/i dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

(Realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych oraz z zasadami archiwizacji).