INFORMACJA
DLA WSZYSTKICH RODZIN,
KTÓRE CHCĘ WSPIERAĆ I POMAGAĆ TYM RODZINOM,
KTÓRE Z RÓŻNYCH PRZYCZYN MAJĄ TRUDNOŚCI Z OBOWIĄZKIEM OPIEKI I WYCHOWANIA

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka (np. sąsiedzi, dziadkowie, krewni, znajomi), które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo. Zadaniem rodziny wspierającej jest aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych w rodzinach tego wymagających.
Formy pomocy mogą być bardzo różne, uzależnione od potrzeb oraz współpracy między zainteresowanymi.
Dotyczyć one mogą: wskazówek dotyczących sprawowania opieki i wychowania dzieci, i wypełniania podstawowych ról społecznych, organizacji czasu rodziny, pomocy w nauce, racjonalnego prowadzenia budżetu domowego oraz prowadzenia gospodarstwa domowego.
Rodzinę wspierającą ustanawia się po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej na podstawie przeprowadzonego przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego.
Z rodziną wspierającą zawierana jest umowa, która określa zasady wspierania, a także możliwość zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy.
Kto może zostać rodziną wspierającą należy:

1) zgłosić swoją kandydaturę na rodzinę wspierająca do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie.
2) wyrazić zgodę na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania;
3) uzyskać pozytywną opinię kierownika ośrodka pomocy społecznej;
4) odbyć bezpłatne szkolenie organizowane przez ośrodek pomocy społecznej;
5) podpisać umowę która określa zasady wspierania, a także możliwość zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy.

Kto nie może pełnić funkcji rodziny wspierającej ?

  • problemy opiekuńczo - wychowawcze z własnymi dziećmi,
  • ograniczenie lub odebranie członkowi rodziny władzy rodzicielskiej,
  • niewywiązywanie się z obowiązku alimentacyjnego,
  • brak stałego źródła utrzymania,
  • występowanie problemu uzależnień,
  • występowanie zaburzeń lub chorób psychicznych,
  • karalność za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.

Rodzina wspierająca nie otrzymuje wynagrodzenia z tytułu pełnienia tej funkcji, ale może otrzymywać zwrot niektórych kosztów związanych z udzielaniem wsparcia.