Menu główne

Bezpieczny internet – Przeciwdziałanie przemocy w sieci

Bezpieczny internet – Przeciwdziałanie przemocy w sieciZespół Interdyscyplinarny działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogardzie zaprasza szkoły podstawowe z terenu gminy Nowogard do udziału w zajęciach profilaktycznych - komputerowych realizowanych w okresie od 01.04.2017r. do 31.05.2017r. pod hasłem :

„Bezpieczny internet – Przeciwdziałanie przemocy w sieci”

Celem programu jest zapoznanie dzieci klas V - VI z zasadami właściwego poruszania się w Internecie, jak również ukazanie zagrożeń tam czyhających, wskazanie narzędzi umożliwiających ochronę dziecka oraz zwiększenie świadomości dzieci w kwestii niebezpiecznych zachowań w Internecie i możliwości zapobiegania takich zachowaniom.

Zgłoszenia szkół przyjmowane będą osobiście lub telefonicznie do dnia 15 marca 2017r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogardzie w pokoju nr 6. Wszelkie informacje pod nr. tel. 091-39-26-290. Udział w programie jest bezpłatny.

Program finansowany ze środków własnych Gminy przekazanych na działalność Zespołu Interdyscyplinarnego w Nowogardzie.

Przewodnicząca Zespołu Dorota Maślana

MIŚ MOIM PRZYJACIELEM

MIŚ MOIM PRZYJACIELEM
W związku z prowadzoną akcją na rzecz dzieci doznających przemocy w rodzinie pod hasłem „ Miś moim przyjacielem” w dniu 19.11.2015r. przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego p. Dorota Maślana przekazała na ręce asystenta Referatu Prewencji Komisariatu Policji w Nowogardzie, pluszowe maskotki, które zgodnie z założeniem zostaną przekazane dzieciom podczas przeprowadzanych interwencji domowych.

Z poważaniem
Dorota Maślana
Przewodnicząca Zespołu
Interdyscyplinarnego

Nowogardzki Dzień bez Przemocy

Nowogardzki Dzień bez Przemocy
W dniu 26 maja 2015r. o godz. 9,30 na Placu Wolności w Nowogardzie odbył się już po raz kolejny „Nowogardzki Dzień bez Przemocy”.

Akcja ta, jest manifestem skierowanym przeciwko przemocy i agresji. Jest także uwieńczeniem wszystkich działań profilaktycznych prowadzonych przez Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W związku z powyższym pragnę podziękować za współpracę, zaangażowanie w zorganizowaniu akcji oraz wsparcie finansowe Burmistrzowi Nowogardu p. Robertowi Czapli, dyrekcjom wszystkich szkół z terenu gminy Nowogard, całej społeczności uczniowskiej , Komisarzowi p. Marcinowi Kraszewskiemu, Komendantowi Powiatowemu Policji w Goleniowie oraz Komendantowi Powiatowemu Policji w Kamieniu Pomorskim.

Z poważaniem i podziękowaniem
Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego w Nowogardzie
Dorota Maślana

NIEBIESKA GODZINA

Zespół InterdyscyplinarnyZespół Interdyscyplinarny działający  przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogardzie zaprasza uczniów klas V ze szkół z terenu gminy Nowogard,  do udziału w zajęciach profilaktycznych realizowanych w okresie od 15.05.2015r. do 19.06.2015r. pod hasłem

NIEBIESKA GODZINA
„Przemoc rówieśnicza – nie jestem obojętny”

Cel zajęć: poszerzenie wiedzy uczestników nt przejawów przemocy i agresji rówieśniczej,  która ma miejsce w szkole i na podwórku.  Rozpoznawanie umiejętności rozpoznawania zagrażających sytuacji  oraz rodzajów przemocy  i agresji.  W trakcie zajęć uczestnicy dowiedzą się do jakich osób, instytucji czy organizacji osoby doświadczające przemocy lub jej świadkowie mogą zwracać się o pomoc i wsparcie. Czas trwania zajęć- 45 min.

Zgłoszenia szkół przyjmowane będą osobiście lub telefonicznie do dnia 14 maja 2015r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogardzie w pokoju nr 6. Wszelkie informacje pod nr. tel. 091-39-26-290. Udział w programie  jest bezpłatny.

Program  finansowany ze środków  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego
Dorota Maślana

Bezpieczny internet – Przeciwdziałanie przemocy w sieci

Bezpieczny InternetZespół Interdyscyplinarny działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogardzie zaprasza szkoły z terenu gminy Nowogard do udziału w zajęciach profilaktycznych - komputerowych realizowanych w okresie od 15.04.2015r. do 31.05.2015r. pod hasłem

„Bezpieczny internet – Przeciwdziałanie przemocy w sieci”

Celem programu jest zapoznanie dzieci klas IV,V,VI z zasadami właściwego poruszania się w Internecie, jak również ukazanie zagrożeń tam czyhających, wskazanie narzędzi umożliwiających ochronę dziecka oraz zwiększenie świadomości dzieci w kwestii niebezpiecznych zachowań w Internecie i możliwości zapobiegania takich zachowaniom.

Zgłoszenia szkół przyjmowane będą osobiście lub telefonicznie do dnia 10 kwietnia 2015r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogardzie w pokoju nr 6. Wszelkie informacje pod nr. tel. 091-39-26-290. Udział w programie jest bezpłatny.

Program finansowany ze środków własnych Gminy przekazanych na działalność Zespołu Interdyscyplinarnego w Nowogardzie.

Przewodnicząca Zespołu
Dorota Maślana