Menu główne

DZIAŁ USŁUG OPIEKUŃCZYCH
W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWOGARDZIE

Dział usług opiekuńczych zajmuje się świadczeniem pomocy osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona.

Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze obejmują:

  • pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych,
  • opiekę higieniczną,
  • zaleconą przez lekarza pielęgnację,
  • zapewnienie kontaktów z otoczeniem (w miarę możliwości).

Zatrudnione w Ośrodku opiekunki domowe świadczą usługi w domu chorego (w dniach pracy Ośrodka) na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Kierownika OPS, po uprzednio przeprowadzonym wywiadzie środowiskowym przez pracownika socjalnego.

Wymagane dokumenty:

  1. wniosek
  2. dowód osobisty
  3. zaświadczenie lekarskie
  4. zaświadczenie o dochodach
  5. inne dokumenty wskazane przez pracownika socjalnego

Ośrodek przyznając usługi ustala zakres, okres, wymiar godzinowy i miejsce świadczenia usług uwzględniając sytuację zdrowotną, rodzinną i warunki mieszkaniowe chorego.

Odpłatność za usługi opiekuńcze uzależniona jest od dochodów osoby lub rodziny. Koszt 1 godziny usług opiekuńczych od dnia 01 stycznia 2017r. wynosi 17,00zł (100% odpłatności) - zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Nowogardzie Nr XXXIV/201/16 z dnia 23 listopada 2016roku.

Sprawami dotyczącymi pomocy w formie usług opiekuńczych w Ośrodku zajmuje się Pani Bogusława Ziółkowska – Kierownik Działu Usług Opiekuńczych, pok. nr 13, tel. (91) 39-20-200 lub (91) 39-26-289.