Menu główne

Z BEZRADNOŚCI DO AKTYWNOŚCI
Projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VII. Promocja integracji społecznej
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie
Tytuł projektu: „Z BEZRADNOŚCI DO AKTYWNOŚCI”
Umowa ramowa nr: UDA-POKL.07.01.02-32-010/08-00 z dnia 19.05.2008 r.

PROJEKT „Z BEZRADNOŚCI DO AKTYWNOŚCI” PO KL 2008 – 2014

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogardzie zakończył siódmą edycję projektu systemowego pn. „Z bezradności do aktywności”. Projekt realizowany był w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechanianie aktywnej integracji, w ramach Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechanianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt „Z bezradności do aktywności” realizowany był przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie w partnerstwie ze wszystkimi ośrodkami pomocy społecznej z terenu powiatu oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Goleniowie.
Projekt adresowany był do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym do osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, a także osób niepełnosprawnych w wieku aktywności zawodowej (15 – 64 l.), usamodzielnianiej młodzieży opuszczającej rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo – wychowawcze. Celem ogólnym projektu była poprawa dostępu do zatrudnienia osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo w tym niepełnosprawnych, usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych lub placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz ograniczenie liczby dzieci kierowanych do pieczy zastępczej w powiecie goleniowskim.

 

W ramach projektu uczestnicy mogli skorzystać z różnego typu form aktywnej integracji, aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, społecznej. Zadania aktywnej integracji obejmowały m.in.:
- warsztaty - doradztwo zawodowe,
- warsztaty - poradnictwo psychologiczne,
- wsparcie asystenta rodziny,
- kursy, szkolenia, warsztaty,
- wyjazdy integracyjne,
- wsparcie finansowe w postaci zasiłku celowego.
Celem w/w działań było doprowadzenie do przywrócenia osób wykluczonych na rynek pracy oraz do ich integracji ze społeczeństwem poprzez przywrócenie zdolności uzyskania wsparcia dochodowego oraz wyeliminowania przeszkód napotykanych przez osoby i rodziny w procesie dostępu do praw i usług społecznych.  Wsparcie asystenta rodziny miało za zadanie zmienić stosunek osób w rodzinie do własnej sprawoczości, zwiększyć ich poczucie wpływu na własne życie, podnieść ocenę uczestników projektu. Indywidualna pomoc służyła rozwojowi kompetencji poszczególnych członków rodziny, osiagania przez nich wyznaczonych celów, wzbudzenia w nich wiary w swoje możliwości oraz motywowania do podejmowania działań, do tej pory uznawanych za niemożliwe. Zakładane rezultaty w funkcjonowaniu rodziny to: łagodzenie skutków wychowywania się w rodzinie dysfunkcyjnej, przekazywanie prawidłowych wzorców dzieciom, poprawa funkcjonowania rodziny w środowisku, poprawa planowania wydatków rodziny, uregulowanie spraw urzędowych, zwiększenie aktywności rodziny.

W ramach projektu praca socjalna i działania aktywnej integracji miały na celu pomoc w nabyciu umiejętności społecznych takich jak: komunikatywność, aktywność, podniesienie poczucia własnej wartości, radzenia sobie ze stresem, wykształcenia postawy proaktywnej, przygotowania własnych dokumentów aplikacyjnych. Głównym narzędziem w/w założeń było podpisanie kontraktu socjalnego mającego na celu zmianę sytuacji zawodowej oraz zwiększenie szans w/w na znalezienie zatrudnienia i przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom współistniejącym z bezrobociem.
Głównym priorytetem realizowanego projektu było zdobycie kwalifikacji zawodowych oraz poprawa funkcjonowania rodzin objętych asystenturą rodzinną. Ponadto, założeniem projektu było zapobieganie wykluczeniu społecznemu, które przejawia się brakiem lub niewystarczającym poziomem uczestnictwa w głównym nurcie społeczeństwa i dostępu do rynku pracy, edukacji, opieki medycznej, zabezpieczenia społecznego.
W ciągu siedmioletniej edycji projektu z w/w wsparcia skorzystało 169 uczestników projektu. 52 rodziny zostały objęte wsparciem asystenta rodziny. Działania finansowane były w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie
Teresa Skibska