Burmistrz Nowogardu Robert Czapla informuje o realizacji dodatku osłonowego jednorazowego świadczenia w ramach rządowej Tarczy Antyinflacyjnej. W 2022r zastąpi on  dotychczasowy dodatek energetyczny. Celem dodatku jest częściowa rekompensata wzrostu energii elektrycznej, gazu ziemnego oraz żywności.
Ma on stanowić wsparcie dla najbardziej potrzebujących obywateli i wskazanym w ustawie cudzoziemcom, w pokryciu części kosztów energii. Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego mieszkańcy gminy Nowogard składają w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogardzie. 

Dla kogo dodatek osłonowy 2022r. - Wszystko zależy od dochodów.
Zgodnie z treścią ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym, świadczenie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu, w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych, nie przekracza kwoty 2100 zł oraz osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.
Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.
Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje jedno świadczenie dla całej rodziny.
W przypadku złożenia kilku wniosków przez różnych członków gospodarstwa zostanie rozpatrzony pierwszy złożony.
Dodatek osłonowy zostanie przyznany również osobie/rodzinie, gdy wysokość jej przeciętnego miesięcznego dochodu przekracza powyższe kwoty. Otrzyma różnicę między kwotą dodatku osłonowego, a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód na zasadzie „złotówka za złotówkę”. W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego jest niższa niż 20 zł, świadczenie to nie przysługuje.

Terminy składania wniosków.
Wnioski należy składać w terminie do 31 października 2022 roku. Wnioskodawcy, którzy złożą wniosek do końca stycznia, otrzymają świadczenie w dwóch ratach. Pierwsza część zostanie wypłacona w terminie do 31 marca 2022 roku, druga w terminie do 2 grudnia 2022 roku. Pozostali, którzy złożą wniosek w terminie od 01 lutego do 31 października, cały dodatek otrzymają w 100% wypłaty do 2.XII.2022r.

Wysokość dodatku.
Dochód ustalany będzie na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych.

  • 400 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych,
  • 600 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych,
  • 850 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,
  • 1150 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 6 Osobowych.

Jeśli wniosek zostanie złożony po 31 października, nie zostanie rozpoznany.

Ważne!!!

W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, świadczenie jest podwyższone i dopłata wynosi:

  • 500 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych,
  • 750 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych,
  • 1062,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,
  • 1437,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 6 osobowych.

Od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel i zarządca budynku ma obowiązek zgłosić źródła ogrzewania i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Deklarację można złożyć metodą tradycyjną w urzędzie lub wysłać pocztą a także online. 

Właściciele domów użytkowanych już przed 1 lipca 2021 r. mają 12 miesięcy na zgłoszenie źródła ciepła (wysłania deklaracji do CEEB). W przypadku domów oddawanych do użytkowania po tej dacie właściciele mają obowiązek zgłoszenia pieca lub kotła w ciągu 14 dni od uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku. Jeśli ktoś nie zgłosi urządzenia, którym ogrzewa swój dom, do ewidencji może otrzymać karę grzywny do 500 zł. Jeśli sprawa trafi do sądu, wielkość grzywny może wzrosnąć do 5000 zł.

Informacja o przyznaniu świadczenia.
Burmistrz Nowogardu przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu dodatku osłonowego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku Burmistrz Nowogardu, odbierając ten wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu dodatku osłonowego. 

Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymagają wydania decyzji. 

Wniosek o dodatek osłonowy można złożyć do 31 października 2022 r.:

  1. elektronicznie, za pośrednictwem platformy ePUAP: /95vh8g9klu/skrytka 
  2. tradycyjnie (w wersji papierowej) w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej ul. 3 Maja 6, 72-200 Nowogard od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Formularz wniosku o dodatek osłonowy można otrzymać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej ul. 3 Maja 6, 72-200 Nowogard oraz pobrać na stronie internetowej  Ośrodka w zakładce „Dodatek osłonowy”. 
W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikiem Ośrodka - - Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych Agata Lalik tel. 91 39 25 268 w godzinach od 7:30 do 15:30.

załączniki: