Terminy wydawania żywności

Opieka Wytchnieniowa
Dnia 11 kwietnia 2022 r. Burmistrz Gminy Nowogard – Robert Czapla podpisał umowę z Wojewodą Zachodniopomorskim dotyczącą realizacji programu „Opieka Wytchnieniowa” - edycja 2022. W związku z powyższym Gmina otrzymała dofinansowanie z Funduszu Solidarnościowego w kwocie 39.168 zł.

Adresatami programu są dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, których członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę, wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki. Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.