Opieka Wytchnieniowa
Dnia 11 kwietnia 2022 r. Burmistrz Gminy Nowogard – Robert Czapla podpisał umowę z Wojewodą Zachodniopomorskim dotyczącą realizacji programu „Opieka Wytchnieniowa” - edycja 2022. W związku z powyższym Gmina otrzymała dofinansowanie z Funduszu Solidarnościowego w kwocie 39.168 zł.

Adresatami programu są dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, których członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę, wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki. Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

W 2022 r. Program będzie realizowany w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością.
Program dotyczy członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności
  • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniami równoważnymi
  • poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.

Gmina kwalifikuje do przyznania usługi opieki wytchnieniowej na podstawie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub innego orzeczenia równoważnego dołączonego do karty zgłoszenia do Programu Opieka Wytchnieniowa – edycja 2022 (stanowiącej załącznik nr 8 do Programu).
Na 2022 rok został ustalony limit po 240 godzin nieodpłatnych usług opieki wytchnieniowej dla 2 osób dorosłych i 2 dzieci.

Sylwia Rojko
OPS w Nowogardzie