Menu główne

Zespół InterdyscyplinarnyZespół Interdyscyplinarny działający  przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogardzie zaprasza uczniów klas V ze szkół z terenu gminy Nowogard,  do udziału w zajęciach profilaktycznych realizowanych w okresie od 15.05.2015r. do 19.06.2015r. pod hasłem

NIEBIESKA GODZINA
„Przemoc rówieśnicza – nie jestem obojętny”

Cel zajęć: poszerzenie wiedzy uczestników nt przejawów przemocy i agresji rówieśniczej,  która ma miejsce w szkole i na podwórku.  Rozpoznawanie umiejętności rozpoznawania zagrażających sytuacji  oraz rodzajów przemocy  i agresji.  W trakcie zajęć uczestnicy dowiedzą się do jakich osób, instytucji czy organizacji osoby doświadczające przemocy lub jej świadkowie mogą zwracać się o pomoc i wsparcie. Czas trwania zajęć- 45 min.

Zgłoszenia szkół przyjmowane będą osobiście lub telefonicznie do dnia 14 maja 2015r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogardzie w pokoju nr 6. Wszelkie informacje pod nr. tel. 091-39-26-290. Udział w programie  jest bezpłatny.

Program  finansowany ze środków  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego
Dorota Maślana