Menu główne

Wniosek o świadczenie może złożyć:

  • rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej/regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej
  • pełnoletnia osoba ucząca się

Świadczenie przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci lub osoby uczące się do ukończenia przez nie:

  • 20 roku życia
  • 24 roku życia – w przypadku posiadania orzeczenia o niepełnosprawności

Kryterium dochodowe:

  • Brak

Wysokość świadczenia:

  • 300 zł raz w roku

Świadczenie dobry start nie przysługuje:

  • jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie
  • na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego

  • Wnioski można składać od dnia 1 lipca 2018r. w formie elektronicznej a w formie papierowej od 1.08.2018r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogardzie w pok. nr 8, 9, i 10 oraz w pokoju nr 1 na 1 piętrze.
  • Wnioski do pobrania: https://www.mpips.gov.pl/DobryStart/wzor-wniosku-o-swiadczenie