Menu główne

Pomoc społeczna - akty prawne

Akty prawne

Przepisy mające zastosowanie w pomocy społecznej:

Wymagane dokumenty

Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby lub rodziny ustala się na podstawie następujących dokumentów:

 1. dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;
 2. skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka lub książeczki zdrowia dziecka (do wglądu) - w przypadku gdy dziecko nie figuruje w dowodzie osobistym opiekuna prawnego; 
 3. dokumentów określających status cudzoziemca w Rzeczypospolitej Polskiej; 
 4. decyzji właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego; 
 5. orzeczenia komisji do spraw inwalidztwa i zatrudnienia wydanego przed dniem 1 września 1997 r., orzeczenia lekarza orzecznika o niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenia komisji lekarskiej; 
 6. orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności; 
 7. zaświadczenia pracodawcy o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, zawierającego informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe; 
 8. zaświadczenia o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych), zawierającego informacje o potrąconej zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe; 
 9. zaświadczenia pracodawcy o okresie zatrudnienia, w tym o okresach, za które były opłacane składki na ubezpieczenia społeczne, oraz o okresach nieskładkowych; 
 10. dowodu otrzymania renty lub emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego; 
 11. zaświadczenia urzędu gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych; 
 12. zaświadczenia wystawionego przez szkołę potwierdzającego kontynuowanie nauki w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, szkole ponadpodstawowej lub szkole wyższej; 
 13. decyzji starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium, dodatku aktywizacyjnego albo zaświadczenia o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy; 
 14. decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o ustaleniu kapitału początkowego; 
 15. zaświadczenia Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego zobowiązanie do opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników; 
 16. zaświadczenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zadeklarowanej podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą; 
 17. zaświadczenia, o którym mowa w art. 8 ust. 7 i 8 ustawy, wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego; 
 18. oświadczenia o uzyskaniu dochodu, o którym mowa w art. 8 ust. 11 i 12 ustawy; 
 19. zaświadczenia lub decyzji organów przyznających świadczenia pieniężne; 
 20. oświadczenia o stanie majątkowym.

Usługi opiekuńcze

DZIAŁ USŁUG OPIEKUŃCZYCH
W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWOGARDZIE

Dział usług opiekuńczych zajmuje się świadczeniem pomocy osobie samotnej, która            z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona.

Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób,               a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze obejmują:

 • pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych,
 • opiekę higieniczną,
 • zaleconą przez lekarza pielęgnację,
 • zapewnienie kontaktów z otoczeniem (w miarę możliwości).

Zatrudnione w tutejszym Ośrodku opiekunki domowe świadczą usługi opiekuńcze osobom chorym w miejscu ich zamieszkania (w godzinach i dniach pracy Ośrodka) na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Kierownika OPS w oparciu o przeprowadzony wywiad środowiskowy przez pracownika socjalnego.

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek
 2. dowód osobisty
 3. zaświadczenie lekarskie
 4. zaświadczenie, decyzje o dochodach
 5. inne dokumenty wskazane przez pracownika socjalnego

Ośrodek przyznając usługi ustala zakres, okres, wymiar godzinowy i miejsce świadczenia usług uwzględniając sytuację zdrowotną, rodzinną i warunki mieszkaniowe chorego.

Korzystanie z usług nie jest bezpłatne dla wszystkich, a wysokość odpłatności zależy od dochodu osoby lub rodziny oraz wykorzystania własnych możliwości, uprawnień i zasobów.

Odpłatność za usługi opiekuńcze regulują: Uchwała Rady Miejskiej w Nowogardzie Nr LVI/382/2018 z dnia 28 marca 2018r. (Dz.U. z 2018r. poz. 3182) i zmieniona Uchwała Rady Miejskiej w Nowogardzie Nr LXI/405/2018 z dnia 30 maja 2018r. (Dz.U. z 2018r. poz. 3181). Koszt jednej godziny usług opiekuńczych wynosi 17,00zł (100% odpłatności), natomiast koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi 40,00zł.

Sprawami dotyczącymi pomocy w formie usług opiekuńczych w Ośrodku zajmuje się Pani Bogusława Ziółkowska – Kierownik Działu Usług Opiekuńczych, pok. nr 13, tel. (91) 39-20-200 lub (91) 39-26-289

Domy Pomocy Społecznej

Zasady kierowania i ustalenia odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej

Sprawy związane z kierowaniem do domu pomocy społecznej określają obecnie przepisy ustawy   z dnia 12 marca 2014r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017r. poz. 1769 z późn. zm.) - Dział II, Rozdział 2.

Zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy o  pomocy społecznej: Osobie wymagającej całodobowej opieki      z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować         w codziennym życiu,  której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

Osobę, o której mowa w ust. 1, cyt. ustawy kieruje się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej (…), natomiast osoba wymagająca wzmożonej opieki medycznej kierowana jest na podst. art. 33a ustawy z dn. 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. 2016r. poz. 1793 z późn. zm.)  do zakładu opiekuńczo-leczniczego lub pielęgnacyjno-opiekuńczego. 

Typy domów

Domy pomocy społecznej, dzielą się na domy dla:

 1. osób w podeszłym wieku;
 2. osób przewlekle somatycznie chorych;
 3. osób przewlekle psychicznie chorych;
 4. dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie;
 5. dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie;
 6. osób niepełnosprawnych fizycznie;
 7. osób uzależnionych od alkoholu;

Zgodnie z art. 60 ust. 1 oraz art. 61 ust 1, ust.2 cyt. ustawy o pomocy społecznej „pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania”              i zobowiązaniowi do wnoszenia opłaty są w kolejności:

 1. mieszkaniec domu, a w przypadku osoby małoletniej przedstawiciel ustawowy (nie więcej niż 70% swojego dochodu lub dochodów dziecka),
 2. małżonek, zstępni (dorosłe dzieci, wnuki) przed wstępnymi (rodzice, dziadkowie) - zgodnie z umową zawartą w trybie 103 ust.2,
 3. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości różnicy między średnim kosztem kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt 1 i 2.

Skierowanie do domu pomocy społecznej jest ostatecznością i winno następować po wyczerpaniu wszystkich dostępnych form pomocy przewidzianych w ustawie o pomocy społecznej oraz ustaleniu i potwierdzeniu braku możliwości zapewnienia osobie pomocy ze strony rodziny.

Pomoc społeczna - komu przysługuje pomoc

Pomocy społecznej udziela się z powodu (art. 7 ustawy o pomocy społecznej):

 • ubóstwa,
 • sieroctwa,
 • bezdomności,
 • bezrobocia,
 • niepełnosprawności,
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby,
 • przemocy w rodzinie,
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
 • braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze,
 • trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
 • alkoholizmu lub narkomanii,
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Prawo do świadczeń przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej, przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z w/ w okoliczności.

W systemie pomocy społecznej przez rodzinę rozumie się osoby spokrewnione i niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Kryterium dochodowym dla osoby samotnie gospodarującej jest dochód nie przekraczający kwoty 542 zł, natomiast dla osoby w rodzinie - kwota 456 zł (art. 8 ustawy). Rada gminy, w drodze uchwały, może podwyższyć kwoty uprawniające do zasiłków okresowego i celowego.

Osobie odbywającej karę pozbawienia wolności nie przysługuje prawo do świadczeń z pomocy spoecznej. Osobie tymczasowo aresztowanej zawiesza się prawo do świadczeń z pomocy społecznej. Za okres tymczasowego aresztowania nie udziela się świadczeń (art. 13 ustawy o pomocy społecznej).

Formy pomocy

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości oferując pomoc w formie świadczeń:

Pieniężnych:
 • zasiłek stały,
 • zasiłek okresowy,
 • zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,
 • zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie, 
Niepieniężynych:
 • praca socjalna,
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • składki na ubezpieczenia społeczne,
 • pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,
 • sprawienie pogrzebu,
 • schronienie,
 • posiłek,
 • niezbędne ubranie,
 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania.

Podkategorie