Menu główne

PODSTAWOWE DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY ZAŁĄCZYĆ DO WNIOSKU NA ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Osoby, które składają wniosek po raz pierwszy, zobowiązane są przedłożyć:

 1. Kopia dowodu osobistego.
 2. Kopia aktów urodzenia dziecka/dzieci uprawnionych do alimentów.
 3. Kopię orzeczenia sądu w sprawie alimentów/separacji/rozwodu (postanowienie, ugoda, wyrok)
 4. Oryginał zaświadczenia komornika sądowego o bezskuteczności egzekucji za ostatnie dwa miesiące (w przypadku braku zaświadczenia tutejszy organ może wystąpić do właściwego komornika o wydanie takiego zaświadczenia).
 5. W przypadku pełnoletniej młodzieży – zaświadczenie ze szkoły/uczelni potwierdzające, że dana osoba jest uczniem/słuchaczem/studentem/ w roku szkolnym /akademickim 2015/2016
 6. Oświadczenia o dochodach opodatkowanych i nieopodatkowanych wszystkich członków rodziny osiągających dochody w roku 2014 (komplety oświadczeń załączone są do wniosku)

W przypadku dochodów opodatkowanych może być również zaświadczenie z urzędu skarbowego plus wysokość odprowadzonych przez pracodawcę składek zdrowotnych w roku 2014

W przypadku uzyskania dochodu w roku 2013 lub po tym roku - zaświadczenie od pracodawcy o uzyskanym dochodzie netto za drugi miesiąc.

W przypadku utraty dochodu w roku 2013 lub po tym roku – świadectwo pracy.

Informację o wysokości odprowadzonych (w przypadku zatrudnienia) przez pracodawcę /firmę składek zdrowotnych w roku 2014 – należy indywidualnie ustalić z pracodawcą lub uzyskać na wniosek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Pracownicy obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego nie są uprawnieni do wyliczania prawidłowej wysokości odprowadzonej w roku 2014 składki zdrowotnej !

OSOBY, KTÓRE SKŁADAJĄ WNIOSEK PO RAZ KOLEJNY, ZOBOWIĄZANE SĄ DO PRZEDŁOŻENIA :

 1. Oryginał zaświadczenia komornika sądowego o bezskuteczności egzekucji za ostatnie dwa miesiące oraz za cały 2014 rok (w przypadku braku zaświadczenia tutejszy organ może wystąpić do właściwego komornika o wydanie takiego zaświadczenia).
 2. W przypadku pełnoletniej młodzieży – zaświadczenie ze szkoły/uczelni potwierdzające, że dana osoba jest uczniem/słuchaczem/studentem/ w roku szkolnym /akademickim 2015/2016
 3. Oświadczenia o dochodach opodatkowanych i nieopodatkowanych wszystkich członków rodziny osiągających dochody w roku 2014 (komplety oświadczeń załączone są do wniosku)

W przypadku dochodów opodatkowanych może być również zaświadczenie z urzędu skarbowego plus wysokość odprowadzonych przez pracodawcę składek zdrowotnych w roku 2014

W przypadku uzyskania dochodu w roku 2013 lub po tym roku - zaświadczenie od pracodawcy o uzyskanym dochodzie netto za drugi miesiąc.

W przypadku utraty dochodu w roku 2013 lub po tym roku – świadectwo pracy.

Pełnoletnia młodzież uprawniona do alimentów składa wnioski indywidualnie, bez reprezentowania ich przez przedstawicieli ustawowych tj. jednego z rodziców!

DOKUMENTY W PRZYPADKU ZMIANY DOCHODÓW

INFORMACJA DOTYCZĄCA WERYFIKACJI OSIĄGANYCH DOCHODÓW, NIEZBĘDNYCH DO USTALENIA KRYTERIUM DOCHODOWEGO UPRAWNIAJĄCEGO DO UZYSKANIA PRAWA DO ŚWIADCZEŃ

Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Każdy uzyskany dochód, następujący po roku rozliczeniowym tj. roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy (dla osób składających jeszcze wniosek na bieżący okres świadczeniowy tj. do 30.09.2015 r. – jest to rok 2013, natomiast dla osób składających wniosek na okres świadczeniowy nowy tj. od 01.10.2015 – jest to rok 2014)

NALEŻY ZGŁOSIĆ !

 1. Osoby (tj. wszyscy członkowie rodziny osiągający dochody) które w dniu składania wniosku pracują nadal (przez poprzednie lata również) w tym samym zakładzie pracy i rozliczają się na podstawie PIT – 11, bądź    PIT-37 przedkładają:
  - zaświadczenie/a urzędu skarbowego o uzyskanym dochodzie w roku 2014 lub wypełniają oświadczenie o tym dochodzie (załącznik do wniosku nr 3);
  - zaświadczenie pracodawcy o opłaconych składkach zdrowotnych w roku 2014 lub wypełniają oświadczenie o wysokości składek zdrowotnych w roku 2014 (załącznik do wniosku nr 6);
  - zaświadczenia lub wypełnione oświadczenie (załącznik nr 4) o uzyskanych dochodach nieopodatkowanych (m.in. ziemia rolna, stypendia, otrzymane alimenty od komornika lub dłużnika alimentacyjnego)
 2. Osoby (tj. wszyscy członkowie rodziny osiągający dochody) które w dniu składania wniosku osiągają inny / nowy dochód w stosunku do roku 2014 przedkładają dokumentację potwierdzającą pełną historię uzyskiwanych dochodów, a mianowicie :
  - zaświadczenie/a urzędu skarbowego o uzyskanym dochodzie w roku 2014 lub wypełniają oświadczenie o tym dochodzie (załącznik do wniosku nr 3);
  - zaświadczenie pracodawcy o opłaconych składkach zdrowotnych w roku 2014 lub wypełniają oświadczenie o wysokości składek zdrowotnych w roku 2014 (załącznik do wniosku nr 6);
  - świadectwo/a pracy, inne dokumenty potwierdzające utratę tych dochodów z roku 2014;
  - dokument potwierdzający uzyskanie nowego dochodu ( w tym umowy o dzieło, umowa zlecenia, praktyka) tj. zaświadczenie od pracodawcy z informacją o okresie zatrudnienia oraz wysokość uzyskanego dochodu netto za drugi pełny miesiąc (ze wskazaniem miesiąca, za który został osiągnięty);
  - zaświadczenia lub wypełnione oświadczenie (załącznik nr 4) o uzyskanych dochodach nieopodatkowanych (m.in. ziemia rolna, stypendia, otrzymane alimenty od komornika lub dłużnika alimentacyjnego)
 3. Osoby, które nie uzyskały nadal żadnych dochodów po roku 2013 i nie uzyskują ich także w dniu składania wniosku, wypełniają załączone do wniosku wszystkie oświadczenia, wykazując jako kwotę dochodu : 0,00 zł.