Menu główne

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeśli osoba uprawniona:

  1. przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej (tj. w domu pomocy społecznej, placówce opiekuńczo - wychowawczej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, zakładzie opiekuńczo - leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno - opiekuńczym, a także szkole wojskowej lub innej szkole zapewniającej nieodpłatnie pełne utrzymanie), albo
  2. przebywa w rodzinie zastępczej;
  3. zawarła związek małżeński;