Menu główne

mrpipsOśrodek Pomocy Społecznej w Nowogardzie w związku z pozyskaniem środków na realizację programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019, który jest finansowany ze środków pochodzących z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych prosi o kontakt osoby spełniające następujące kryteria ogłoszone w programie i zainteresowane uzyskaniem wsparcia.

Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 ustawy o SFWON.

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów przez umożliwienie
im uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie opieki wytchnieniowej. Opieka wytchnieniowa może odciążyć opiekunów poprzez zapewnienie im wsparcia w wykonywaniu dotychczasowych obowiązków lub zapewnienie zastępstwa, dzięki któremu opiekunowie zyskają czas dla siebie.

Program kierowany jest do:
1. dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:
a) konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz
b) konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
2. osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
których członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę, wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki na tym osobami.

Więcej informacji o Programie dostępnych jest na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://www.gov.pl/web/rodzina/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-opieka-wytchnieniowa-edycja-2019

Program w OPS w Nowogardzie będzie realizowany w Modułach I :

MODUŁ I: świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego, skierowanego do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę  nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami, o których mowa powyżej oraz osób o znacznym stopniu niepełnosprawności niekorzystających z innych form usług w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,

Limity dla opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego (moduł I) wynosi 240 godzin. W ramach ww. limitu pomoc przyznawana w postaci opieki wytchnieniowej jest bezpłatna.

Po przekroczeniu powyższego limitu opiekunowie, których dochód nie przekracza 350 proc. obowiązującego kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej nadal będą mogli korzystać ze wsparcia określonego w modułach I przez okres kolejnych 240 godzin,
za odpłatnością w wysokości 50% kosztów realizacji tych usług..

Nabór wniosków na rok 2019 trwa od 01.10.2019.
Wnioski o przyznanie pomocy w formie opieki wytchnieniowej przyjmuje kierownik Działu Usług Opiekuńczych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogardzie ul. 3 Maja 6, pok. 2 , tel. 913926253 w godz. od 7:30 do 15:30.

Wymagane dokumenty przy składaniu wniosku:
- dowód osobisty osoby składającej wniosek,
- orzeczenie o niepełnosprawności/ stopniu niepełnosprawności osoby wymagającej pomocy ,
- karta oceny stanu pacjenta wg zmodyfikowanej skali BARTHEL

Załączniki do pobrania:
1. Wniosek - opieka wytchnieniowa
2. Karta oceny stanu pacjenta wg zmodyfikowanej skali BARTHEL